Postopek prodaje ali nakupa nepremičnine zajema veliko točk, katerih pravilna izvedba vpliva na vaše končno zadovoljstvo. Ker pogosto nimamo niti časa niti potrebnega znjanja za urejanje vseh podrobnosti, je najbolje prepustiti izvedno nepremičninskega postopka strokovnajkom.

Naj bo nakup ali najem nepremičnine za vas prijetna izkušnja!

Postopek nakupa ali prodaje nepremičnine:

Pridobitev dokumentacije

 • Ogled nepremičnine – pregled in zabeležba dejanskega stanja.
 • Preveritev pravnega stanja – pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska, podatkov GURS-a o stavbi, delu stavbe, stavbišča, skupnih prostorov, dovoznih poti.
 • Seznanjanje naročnika z davčnimi in drugimi posledicami prodaje/nakupa nepremičnine.
 • Seznanjanje s tržnimi razmerami, aktualno zakonodajo vezano na promet nepremičnin.
 • Pomoč in svetovanje pri oblikovanju prodajne cene.
 • Sklenitev posredniške pogodbe in dogovorov o morebitnih dodatnih storitvah (homestaging, cenitev nepremičnine, ureditev geodetskih podatkov…).
 • Pregled morebitnih bremen (služnosti, hipoteke, omejitve v prometu z nepremičninami…).
 • Pridobitev ostale dokumentacije (potrdilo o namenski rabi, katastrski načrt, kopija etažnega načrta…).

Produkcija in oglaševanje

 • Fotografiranje nepremičnine in okolice.
 • Priprava nepremičnine za slikanje, prodajo… (homestaging – dodatna storitev!).
 • Izdelava energetske izkaznice (dodatna storitev!).
 • Priprava in objava oglasa (opis in slike) na portalih.
 • Priprava transparenta »naprodaj« v dogovoru z naročnikom.
 • Priprava prodajnega kataloga (dodatna storitev).
 • Brezplačno oglaševanje.

Vodenje prodaje ali nakupa nepremičnine

 • Podajanje informacij zainteresiranim povpraševalcem.
 • Obveščanje registriranih iskalcev nepremičnin, SMS obvestila, Obvestila preko spletne pošte…
 • Organiziranje in izpeljava ogledov nepremičnine.
 • Organiziranje in sodelovanje pri pogajanjih o ceni in ostalih bistvenih elementih za sklenitev prodajne predpogodbe/pogodbe.

Priprava prodajne ali nakupne dokumentacije (sestava pogodbe in pridobitev pravnih informacij)

 • Priprava pogodbe.
 • Usklajevanje pogodbe s prodajalcem, kupcem in banko (če ima kupec hipotekaren kredit).
 • Sestanek in podpis usklajene pogodbe v naših prostorih;
 • V primeru prodaje gozdnega ali kmetijskega zemljišča izpeljemo celoten postopek predviden po ZKZ-1 (pošiljanje in objava ponudbe, sprejem ponudbe, odobritev pravnega posla…).
 • V primeru, ko je potrebno izpeljemo postopek pridobitve odločbe o odobritvi pravnega posla (kupci državljani bivših republik SFRJ, ki niso državljani EU…).
 • Poskrbimo za sodne prevode, tolmače, notarske zapise (dodatna storitev).
 • Pridobitev odobritve pravnega posla s strani CSD, kadar je pogodbena stranka (kupec ali prodajalec) mladoletna oseba ali oseba katere skrbnik je CSD.
 • Skrbimo in obveščamo prodajalca o poteku plačil are in posameznih obrokov kupnine.
 • S sprejemom kupnine ali dela kupnine na fiduciarni račun nadziramo pretok denarja in sproščanje sredstev glede na izpolnjene obveznosti pogodbenih strank (z izrecnim pooblastilom in po dogovoru pogodbenikov).
 • Priprava in izpolnitev davčne napovedi za odmero DPN in morebitno napoved za odmero davka na dobiček.
 • Prijava in oddaja davčne napovedi na pristojni davčni upravi (s pooblastilom zavezanca).
 • Kontaktiranje z davčno upravo o odmeri ter obveščanje prodajalca o roku za plačilo DPN.
 • Prevzem davčno potrjene pogodbe.
 • Overitev podpisa na prodajni pogodbi s prodajalcem.
 • Deponiranje pogodbe v agenciji do kupčevega plačila celotne kupnine.
 • Na narok za kupčev hipotekarni kredit odnesemo prodajno pogodbo izbranemu notarju.
 • Priprava primopredajnega zapisnika za nepremičnino.
 • Na dan primopredaje smo prisotni ter popišemo vse merilnike ter obvestimo vse institucije (elektro, energetika,  upravnik, komunala…).
 • Pripravimo napoved za NUSZ in jo pošljemo ustrezni instituciji.

Zaključevanje prodaje ali nakupa nepremičnine

 • Obvestimo vse institucije o spremembi lastništva na nepremičnini in plačnika posameznih dobavljivih virov.
 • Natančno razmejimo prodajalčeve in kupčeve obveznosti.
 • Obema pogodbenima strankama svetujemo glede spremembe naslova stalnega prebivališča, preusmeritve pošte, spremembe stalnega naslova…
 • Spremljanje rokov izteka najemne pogodbe in priprava dodatka za podaljšanje najemnega razmerja.