Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE – UL RS št.158/20) nalaga izdelavo energetske izkaznice lastnikom stavb in delov stavb, ki prodajajo ali oddajajo svoje nepremičnine.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdela jo neodvisni strokovnjak za energetske izkaznice z licenco ter jo sočasno ob izdaji prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic.

Veljavnost energetske izkaznice je deset let
, nova energetska izkaznica pa se lahko pridobi pred potekom desetih let. Strošek izdelave poravna lastnik stavbe ali dela stavbe, na katerega se energetska izkaznica nanaša.

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

1. Pri oglaševanju nepremičnine

Energetska izkaznica mora biti zagotovljena že pri oglaševanju nepremičnine, saj je treba v oglasu navesti energijske kazalnike energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice. Za lastnike, ki oglašujejo nepremičnine brez energetska izkaznice (sami-neposredno ali preko nepremičninskih družb) so predvidene globe.

2. Ob predaji nepremičnine kupcu ali najemniku

Energetska izkaznica mora biti izročena kupcu ali najemniku nepremičnine (ko je najemno obdobje daljše od enega leta) najkasneje pred sklenitvijo pogodbe. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Če je po poteku pogodbe o oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe, ki je bila sklenjena za obdobje krajše od enega leta, sklenjena ena ali več novih zaporednih pogodb o oddaji v najem z istim najemnikom, katerih neprekinjeni čas trajanja bi bil daljši kot eno leto, je lastnik dolžan predložiti energetsko izkaznico ob sklenitvi zaporedne pogodbe. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem.

3. Pri novogradnji

Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezni del projekta izvedenih del (PID).

Dobro je vedeti!

Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe:

    • pri prodaji ali oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži izvirnika ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela (drugi odstavek 31. člena);
    • če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice (deveti odstavek 31. člena).

Enostavno do energetske izkaznice

Pred prodajo ali oddajo nepremičnine je pridobitev energetske izkaznice nujna. S tem se izognemo nepotrebnim zapletom, predvsem pa plačilu globe.

V kolikor energetske izkaznice za vašo nepremičnino še nimate, vam jo lahko pridobimo mi.